Regulamin sklepu

Nasze produkty posiadają certyfikaty takie jak Eco Mark oraz GreenGuard Gold

ecologo-15.pngeco mark.png

Wysyłkę prowadzimy na terenie następujących krajów : Wielka Brytania, Polska, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Słowacja, Słowenia, Węgry, Ukraina, Francja, Hiszpania, Anglia, Irlandia, Belgia, Holandia, Czechy, Turcja. Jesteśmy w stanie również wysyłać przesyłkę w inne obszary Europy lub poza jej granicami.

NASZA OFERTA OBEJMUJE :

 • TAPETY
 • FOTOTAPETY
 • OBRAZY
 • NAKLEJKI
 • PODUSZKI
 • PLAKATY

REGULAMIN SERWISU

DEFINICJE

WSTĘP

Administrator –ALITO Sp. z o.o. ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1, 91-135 Łódź.

Zawarte w naszym Serwisie licencjonowane pliki graficzne, tapety, fototapety, obrazy, banery, rollupy oraz inne produkty udostępnione i przedstawione w Serwisie są przeznaczone do wykonania Usługi.

Konto – termin oznacza stworzony i prowadzony obszar przez Przedsiębiorcę w zakresie Serwisu, zawierający dokładne dane o prowadzonych czynnościach w zakresie Serwisu, a także zamieszone i sprecyzowane w nim funkcje Serwisu.

Użytkownik – termin określający Konsumenta dokonującego zakupu Towaru, lub/i Usługi za pomocą Serwisu.

Serwis – termin określający stronę internetową działający pod niniejszym adresem internetowym https://www.myecowalls.com/, prowadzony przez Administratora lub Autora aby zrealizować świadczenie Usługi, lub/i zakupu Towaru przez Przedsiębiorcę dla Konsumentów z wykorzystaniem Grafik własnego autorstwa oraz innych pozyskiwanych grafik pochodzących z legalnych źródeł.

Umowa – termin określający umowę wraz z warunkami współpracy zawartą pomiędzy Przedsiębiorcą a Użytkownikiem za pomocą Serwisu na wykonanie Usługi.

Usługa – termin określający proces zamówienia produktu lub produktów graficznych, dzieł, utworów, towarów oraz innych wytworów wraz z dostawą i obsługą posprzedażową według określonych warunków wykonywanych przez Przedsiębiorcę na rzecz Konsumenta w zakresie Serwisu.

Przedsiębiorca (Sprzedawca) – zatwierdzony przez Administratora Użytkownik oferujący swoje Usługi w zakresie Serwisu.

Użytkownik – termin określający pełnoletnią osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jak również osoba małoletnia od 16 roku życia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, która posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis może korzystać z Serwisu zarówno jako Konsument, jak i Przedsiębiorca.

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Użytkownik akceptuje następujące warunki należne do serwisu:

Użyteczne i funkcjonalne urządzenie telekomunikacyjne (w tym: komputer, tablet, telefon itp.) z dostępem do Internetu, umożliwiające wyświetlenie całości graficznej zawartej w Serwisie.

Zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa na przykład Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera, Safari oraz: aktywne konto e-mail, Javascript i pliki tekstowe cookies.

POLITYKA COOKIE

Administrator używa pliki tekstowe „Cookie”. To niewielki plik tekstowy, a także wszelkie informacje dzięki którym strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym internauty w chwili przeglądania. Ten proces służy do zapamiętania przez dłuższy okres czynności i upodobań internauty (na przykład język, rozmiar czcionki). Służy to po to aby ułatwić użytkownikowi poruszanie się po stronie internetowej i powoduje, że dzięki temu nie musi wpisywać ponownie tych samych informacji, gdy powróci na daną stronę lub przejdzie na inną. odnośnik : [Pliki cookie. Unia Europejska. [dostęp 2014-01-25].

Administrator wyszczególnia następujące rodzaje plików Cookie :

Sesyjne – są przechowywane na urządzeniu telekomunikacyjnym tylko do czasu przebywania na stronie internetowej Serwisu, wyłączenia przeglądarki lub od momentu wylogowania z Serwisu.

Stałe – są przechowywane na urządzeniu telekomunikacyjnym przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.

Administrator używa plików cookies do :

 1. Ułatwienia posługiwania się na obszarze Serwisu, w tym poprzez podtrzymanie sesji, dzięki czemu Użytkownika nie musi logować się ponownie na każdej podstronie.
 2. Ponownego zbadania, a także rozwoju oferty zawartej przez Administratora zgodnie z wymaganiami Użytkownika.
 3. Działań statystycznych.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie oraz weryfikację przez Administratora również cookies zewnętrznych do:

 1. Przedstawienia elektronicznego przekazu multimedialnego na stronach internetowych Serwisu, pochodzące z zewnętrznego serwisu internetowego.
 2. Gromadzenia ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem metod oraz narzędzi eksploracyjno- analitycznych.
 3. Używania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą portali społecznościowych. Użytkownik ma prawo do określenia i ustawienia warunków plików cookies za pomocą ustawień zawartych we własnej przeglądarki internetowej. Każdy Użytkownik ma możliwość wyłączenia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Wyłączenie plików cookie może spowodować trudności w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji o plikach cookies w Polityce Prywatności, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

PRAWNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Jeśli Regulamin nie przewiduje inaczej, Administrator zezwala i upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu wyłącznie tylko i wyłącznie na zasadach jego przeznaczenia, o zakresie przewidzianym dla danej kategorii Użytkownika, zgodnie z niniejszymi zasadami :

 1. Użytkownik przestrzega obowiązujące prawo, zarówno w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej jako Przedsiębiorca, w rozumieniu o praw autorskich, jak i w każdym innym zakresie istotnym dla prawidłowego funkcjonowania, w pełnym wymiarze działania Serwisu.
 2. Użytkownik nie ingeruje w Serwis, nie działa na jego szkodę, nie wprowadza wirusów lub innego szkodliwego oprogramowania, czy to przez nieuprawnione odtworzenie, przekazanie lub wykorzystanie kodów źródłowych lub innych tajemnic należących do przedsiębiorstwa Administratora.
 3. Użytkownik nie rozprzestrzenia na obszarze Serwisu treści o charakterze bezprawnym oraz nie będzie wykorzystywał informacji zawartych w Serwisie tj. oznaczeń przedsiębiorstwa, towarów, usług, jak i innych chronionych przedmiotów własności intelektualnej, w sposób bezprawny.

Wszystkie informacje, dane, lub/i treści zamieszczone w Koncie przez Użytkownika w Serwisie, są tylko i wyłącznie jego własnością. Użytkownik pozostaje odpowiedzialny za podane w Serwisie informacje oraz ich wykorzystanie w zakresie Serwisu zgodnie z prawem i Regulaminem. Użytkownik, poprzez podanie poprawnych informacji upoważnia Administratora do ich wykorzystania dla lepszej sprawności Serwisu.

W przypadku umieszczenia w Serwisie przez Użytkownika utworów w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, tj. prawem chronionych Grafik, Użytkownik udziela Administratorowi licencji do korzystania z dzieł, utworów, towarów oraz innych wytworów (licencji niewyłącznej, nieodpłatnej a także nieograniczonej czasowo i terytorialnie) – aby zapewnić kompleksową użyteczność, promocję oraz nieodłączny rozwój Serwisu, koniecznych do realizacji zadań, o którym mowa powyżej, w tym zwłaszcza uprawnień do:

 1. Zachowywania i powielania dzieł, utworów, towarów oraz innych wytworów poprzez produkcję duplikatów, części lub całych egzemplarzy utworów jakimkolwiek sposobem lub techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową,
 2. Wykorzystania dzieł, utworów, towarów oraz innych wytworów w całości lub w częściach, wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami oraz dokonywania zmian tych utworów w sposób, jaki Administrator uzna za stosowny, w tym w szczególności poprzez zestawianie lub łączenie utworów pochodzących od różnych Użytkowników.
 3. Umieszczania dzieł, utworów, towarów oraz innych wytworów w bazach danych Serwisu oraz wykorzystania utworów do promocji i reklamy Serwisu w tym w szczególności po dokonaniu ich modyfikacji w sposób, jaki Administrator uzna za odpowiednie; a także publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, elektronicznej dystrybucji a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp; w szczególności Administrator ma prawo do umieszczania utworu na wszystkich podstronach internetowych Serwisu i prezentowania tych utworów innym Użytkownikom.

Powyższa licencja pozostaje w mocy po rezygnacji lub usunięciu Konta przez Użytkownika lub zawieszenia Konta przez Administratora Serwisu. Ponadto, Użytkownik jest zobowiązany do :

 1. Uprawnienia Administratora do upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworów dla celu zdefiniowanego w ust. 3 niniejszego artykułu,
 2. Uprawnienia Administratora do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego – w zakresie pól eksploatacji, jak określone w ust. 3 niniejszego artykułu.

Administrator Serwisu bezwzględnie zastrzega sobie prawo zablokowania, usunięcia lub innego utracenia dostępności do treści, danych i informacji przechowywanych w Serwisie na zlecenie Użytkownika w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze tychże lub związanej z nimi działalności, albo w innych przypadkach przewidzianych tymże Regulaminem lub obowiązującym prawem.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Administrator uprzedza, że nie świadczy Usług, nie sprawdza jej pod kątem zgodności z prawem, dobrymi obyczajami lub pod względem innych wytycznych, a także nie udziela w związku z Usługami żadnych zapewnień oraz gwarancji, zarówno co do jej formy, informacji, treści lub innych aspektów. Administrator dostarcza Użytkownikom miejsca oraz narzędzia, za pomocą których mogą, stosownie i zgodnie z zasadami oferować, zamawiać lub świadczyć Usługi, wchodząc w bezpośrednie relacje prawne i ekonomiczne, na własny koszt i odpowiedzialność.

Administrator zapewnia o tym, że dokłada wszelkich starań, by Serwis spełniał wymagania Użytkowników, lecz nie udziela gwarancji, że Serwis nie posiada wad technicznych czy innego rodzaju wszelkich utrudnień w użytkowaniu. Jeśli nie stoją temu na przeszkodzie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Administrator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji, rękojmi lub poprzez inne błędy, które mogą wyniknąć z niedoskonałości Serwisu. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania wobec Użytkowników będących konsumentami (postanowienie niniejsze na mocy obowiązującej na całym terytorium Unii Europejskiej).

Użytkownicy Serwisu akceptują zawartość tj. łącza do zewnętrznych portali, stron i aplikacji internetowych, nie będącą własnością ani w inny sposób zależną lub kontrolowaną przez Administratora. Użytkownicy akceptują, że dostęp do Serwisu może nastąpić za pomocą narzędzi lub usług podmiotów trzecich. W każdym przypadku łączenie lub korzystanie z zasobów i udogodnień podmiotów trzecich odbywa się tylko i wyłącznie na odpowiedzialność, koszt, a także ryzyko Użytkownika.

Administrator zaleca zapoznanie się z warunkami usług takich podmiotów trzecich w celu ustalenia praw i obowiązków Użytkownika. Przedsiębiorca, przyjmując do realizacji zamówienie Konsumenta, oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i możliwości techniczne w celu wykonania Usług zgodnie z zamówieniem Konsumenta. Przedsiębiorca ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić do sfinalizowania transakcji.

Przedsiębiorca zobowiązuje się nie powierzać Konsumentowi wszelkich informacji reklamowych, numeru telefonicznego, adresu e-mail, adresu strony www, itp. ani w żaden inny sposób umożliwiać komunikację pomiędzy Konsumentem a Przedsiębiorcą, pomijając tym pośrednictwo Serwisu lub zachęcenie do transakcji poza Serwisem. Przedsiębiorca udziela Administratorowi uprawnienia do używania nazwy przedsiębiorstwa Usługodawcy, jego znaków towarowych lub usługowych, a także innych prawem chronionych oznaczeń dotyczących Usługodawcy w zakresie Serwisu, dla celów jego promocji, funkcjonowania i rozwoju.

KONTO I PROFIL PRZEDSIĘBIORCY

Aby umożliwić świadczenie Usług (oferowania licencji na korzystanie z Grafik) lub sprzedaży Towaru za pośrednictwem Serwisu, Przedsiębiorca zobowiązany jest do założenia Konta. Założenie i utrzymanie Konta wymaga:

 1. Zdolności prawnej lub – w odniesieniu do osób fizycznych – zdolności do czynności prawnych.
 2. Dostarczenia własnych, wiarygodnych i szczegółowych danych, w przypadku zmiany; ich weryfikacja.
 3. Pełnej odpowiedzialności Przedsiębiorcy za utworzone Konto, w tym za dostęp do niego i zgromadzone w nim informacje.
 4. Stosowania się do Regulaminu i przepisów prawa.

Dane zawarte na Profilu Przedsiębiorcy nie mogą zawierać informacji zachęcających do dokonania transakcji poza Serwisem. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Przedsiębiorcy, który nie stosuje się lub łamie Regulamin, działa na szkodę lub nie zgodnie z prawem lub prowadzi działania mające na celu negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.

Administrator bezwzględnie zastrzega sobie prawo do wstrzymania i/lub usunięcia Konta, w przypadku naruszenia przez Przedsiębiorcę postanowień zawartych w Regulaminie albo odnośnie do przepisów obowiązującego prawa lub Regulaminu, m.in. odnośnie własności intelektualnej, transakcji za pomocą dróg elektronicznych i praw konsumenta. Administrator zastrzega sobie ponadto prawo do zawieszenia i/lub usunięcia Konta oraz uniemożliwienia dostępu Użytkownikowi do Serwisu, którego działania zostaną uznane za niekorzystne dla Serwisu i/lub dla innych Użytkowników.

Administrator zastrzega sobie możliwość do czasowego zawieszenia Konta bądź dostępu do niektórych usług świadczonych przez Serwis w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta lub Serwisu może być zagrożone.

ZAMÓWIENIE USŁUGI

Wszystkie zamieszczone Grafiki, a także te z zewnętrznych źródeł cyfrowych lub z innych proponowanych legalnych źródeł, wraz z cenami i dodatkowymi informacjami zamieszczone w Serwisie stanowią inwitację Konsumenta do zawarcia Umowy z Przedsiębiorcą. Zamówienie Konsument może składać drogą elektroniczna poprzez stronę internetową przynależącą do Administratora w celu konfiguracji usług i obsługi zamówień dostępnych online w Serwisie.

Konsument składa zamówienie na wykonanie Usługi, towaru, dzieła lub utworu na stronie internetowej Serwisu. Istnieje możliwość innej drogi zamówienia, ale tylko i wyłącznie gdy na przykład Serwis jest w trakcie chwilowego zawieszenia lub nie działa na tyle sprawnie aby dokonać bezpośrednio przez niego zamówienie, lub gdy występują inne wady techniczne, w takich okolicznościach złożenie zamówienia może nastąpić przy użyciu adresu e-mail Administratora.

Aby przystąpić do procesu złożenia zamówienia Konsument:

Wybiera z katalogu oferowaną przez Administratora Grafikę oraz Przedsiębiorcę, który wykona Usługę na wybranej Grafice, następnie przy użyciu dostępnych narzędzi wybiera rozmiar, materiał lub inne dostępne detale do sprecyzowania preferowanego projektu graficznego, w kolejnym etapie podaje swoje dane kontaktowe oraz dane adresowe celem finalizacji Umowy. Klient powinien potwierdzić złożone zamówienie nie później niż 3 dni od dnia złożenia zamówienia, w innym przypadku zostanie ono anulowane.

Na bazie parametrów wskazanych przez Konsumenta, Przedsiębiorca przedstawia szczegółowe warunki Umowy, w tym co najmniej cenę Usługi, termin realizacji Usługi oraz politykę zwrotów i reklamacji. Ceny za wykonanie Usługi są cenami brutto.

Jeżeli wybrana przez Konsumenta Grafika ma swoje oryginalne pochodzenie z zewnętrznych źródeł cyfrowych, Konsument (w swoim interesie) za pośrednictwem Serwisu pozyskuje niezbędne uprawnienia do wybranej Grafiki od danej biblioteki cyfrowej (szczegółowa umowa licencyjna określająca dopuszczalny sposób korzystania z Grafiki przez Konsumenta dostępna jest na karcie danej Grafiki) oraz ukierunkowuje ją aby Przedsiębiorca mógł dokonać Usługi. W każdym przypadku Przedsiębiorca, przystępując do realizacji Usługi w zakresie Serwisu, wyraża tym samym zgodę na przestrzeganie warunków licencji i oświadcza, że będzie wykorzystywać Grafikę wyłącznie w imieniu Przedsiębiorcy w celu wykonania Usługi. Z kolei Konsument przyjmuje do wiadomości, iż Grafikę może wykorzystywać jedynie do celów osobistych, bez możliwości sublicencjonowania, powielania, wykorzystywania w celach komercyjnych i ponownego wprowadzania do obrotu.

Złożenie zamówienia przez Konsumenta jest prawnie wiążące

WYNAGRODZENIE, OPŁATY I PROWIZJE

Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Przedsiębiorców są odpłatne. Wpłaty za zamówione Usługi są dokonywane poprzez wykorzystanie dostępnych środków płatności elektronicznych lub bezpośrednio na konto bankowe Przedsiębiorcy.

PŁATNOŚCI

Dostępne formy płatności:

 1. Karty płatnicze: Visa, MasterCard, Maestro, przelew tradycyjny, szybkie przelewy.
 2. Płatność należy uiścić maksymalnie do 2 dni od potwierdzenia zamówienia.

Zwroty płatności

 1. Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni roboczych.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy podany przez Użytkownika.
 3. Zwroty płatności będą dokonywane w ciągu 4 dni roboczych na podany przez Użytkownika numer rachunku.

Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą wynosi 5 dni roboczych od zaksięgowania kwoty na naszym rachunku bankowym.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA (dostawa)

Dostawę organizujemy w czasie od 4 do 6 dni roboczych, zamówienia są wysyłane za pomocą Kurier DPD, płatności za dostawę - 20zł brutto za paczkę do 2,5 kg. Prowadzimy wysyłkę do krajów europejskich, a także dokładamy wszelkich starań, aby wysyłać paczki poza obszar Unii Europejskiej.

sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Ciebie, w tym o:

 • oferowanych przez Ciebie metodach dostawy,
 • pełnych kosztach dostawy (możesz w regulaminie sklepu odesłać do właściwej podstrony w Twoim sklepie, na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące kosztów dostawy),
 • ewentualnych ograniczeniach związanych z eksportem.

POLITYKA PRYWATNOŚCI, POUFNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik wyrażając zgodę na warunki Regulaminu, wyraża także zgodę na sposób, w jaki Administrator traktuje dane osobowe przekazane w zakresie Serwisu. Przetwarzanie danych, w tym ich udostępnianie, następuje na zasadach i w formach przewidzianych prawem.

Dane osobowe Konsumenta będą udostępniane Przedsiębiorcy tylko do realizacji Umowy lub też osobom trzecim w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w Polityce Prywatności. O ile nie wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, bez zgody Administratora niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie jakichkolwiek informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu, które są dostępne wyłącznie Użytkownikom, w tym w szczególności: danych innych Użytkowników, rozwiązań organizacyjnych, technologicznych, technicznych i knowhow Serwisu oraz Administratora, a także danych o przychodach z transakcji w Serwisie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania i zaniechania ze strony Użytkowników. W szczególności, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw Użytkowników lub osób trzecich.

Administrator nadzoruje poprawność finalizacji transakcji pod względem zawieranych Umów. Do sfinalizowania Umowy może nie dojść tylko w szczególnych i uzasadnionych przypadkach, na przykład, gdy Przedsiębiorca zaniechał współpracy z Administratorem Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników oraz za szkody, jakie mogły powstać w majątku Użytkownika w wyniku wadliwego funkcjonowania Serwisu.

W najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie Administrator wyłącza swoją, a także swoich pracowników, współpracowników lub podwykonawców, odpowiedzialność związaną z Serwisem, czy to umowną, deliktową lub inną, tak co do strat, jak i utraconych lub spodziewanych korzyści. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania wobec Użytkowników będących konsumentami (postanowienie niniejsze ma moc obowiązującą na terytorium Unii Europejskiej).

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Administratora z wszelkiej odpowiedzialności i pokryć wszelkie koszty, wydatki i roszczenia poniesione lub zasądzone przez lub przeciwko Administratorowi w związku z postępowaniami wytoczonymi przeciwko Administratorowi z przyczyn, które dotyczą Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się nadto udzielić Administratorowi wszelkiej pomocy przy skutecznym dochodzeniu praw lub stosowaniu obrony przed roszczeniami innych Użytkowników lub osób trzecich w sprawach jakkolwiek dotyczących Użytkownika. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania wobec Użytkowników będących konsumentami (postanowienie niniejsze ma moc obowiązującą na terytorium Unii Europejskiej).

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADMINISTRATORA

Użytkownik uznaje i akceptuje, że całość praw do Serwisu należy do Administratora. Zabronione jest korzystanie z tych praw, w tym praw własności intelektualnej, inaczej niż w zakresie Serwisu oraz w zgodzie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

Serwis, wraz z wszystkimi jego elementami (w tym graficzne interfejsy użytkownika), teksty (w tym Regulamin), rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w Serwisie treści, elementy graficzne, kompilacje oraz opracowania materiałów podlegają ochronie prawnej przysługującej zwłaszcza bazom danych, programom komputerowym, utworom graficznym lub innym.

Ochrona przysługuje również wszelkim materiałom, które Administrator dostarcza Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Bez zgody Administratora, jest bezwzględnie zabronione i będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych przez Administratora następujące czynności: modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów bez zgody Administratora jest zabronione i będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych przez Administratora.

Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Serwisu, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Serwisu bez zgody Administratora jest równoważne z naruszeniem Regulaminu.

Użycie przez Użytkownika oznaczeń, w tym znaków towarowych Administratora, w szczególności oznaczenia "eco friendly wallpapers" w jakichkolwiek dokumentach lub do jakichkolwiek celów, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w Regulaminie, może nastąpić wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez Administratora zgody w formie pisemnej lub za pomocą użycia potwierdzonego certyfikatem kwalifikacyjnym podpisu elektronicznego.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną Administratorowi w następstwie użycia własności Administratora bez jego zgody lub niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

ROZWIĄZANIE UMOWY

Świadczenie usług przez Administratora w zakresie Serwisu ma charakter bezterminowy. Administrator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem o prowadzenie Konta lub świadczenie innych usług w trybie natychmiastowym. Z zastrzeżeniem ogólności zdania poprzedzającego, o ile to możliwe, pomimo rozwiązania umowy z Administratorem, Przedsiębiorca ma obowiązek wykonać Usługę zgodnie z przyjętym zamówieniem Usługobiorcy.

Rezygnacja z Serwisu przez Użytkownika może nastąpić w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, z poszanowaniem zobowiązań podjętych przed złożeniem oświadczenia o rezygnacji, za powiadomieniem Administratora pisemnie na adres: ALITO Sp. z o.o. ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1, 91-135 Łódź.

KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w sprawie usług świadczonych przez Administratora w zakresie Serwisu w formie pisemnej na adres: ALITO Sp. z o.o. ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1, 91-135 Łódź, lub za pomocą funkcji “kontakt” jako bezpośredniego odnośnika zamieszczonego na stronie Serwisu.

Reklamację w sprawie wady towaru uszkodzonego podczas transportu, wady graficznej lub technicznej, lub w ogólno-rozumianym pojęciu Usług można złożyć w formie elektronicznej za pomocą wniosku zawartego w zakładce "Reklamacje" dostępnego na stronie Serwisu lub w formie pisemnej na adres: ALITO Sp. z o.o. ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1, 91-135 Łódź. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikacyjne Użytkownika, w tym adres email, status Użytkownika w Serwisie oraz dokładny opis szkody wraz z wszelkimi detalami zgłaszanych zastrzeżeń a także zdjęcia z widoczną szkodą. Użytkownik składając reklamację ma prawo do :

 1. Wymiany towaru na nowy (koszt wysyłki zwrotnej ponosi Użytkownik, natomiast Przedsiębiorca ponosi koszty nowej produkcji oraz kolejnej wysyłki)
 2. Zwrot towaru (Użytkownik ponosi koszt wysyłki zwrotnej, Przedsiębiorca zwróci całkowitą kwotę zamówienia do 14 dni roboczych)

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Reklamacji nie podlegają :

 1. zamówienia z uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego
 2. zamówienia z uszkodzeniami w trakcie eksploatacji (np. czyszczone środkami żrącymi), również wadami technicznymi nie są różnice kolorów spowodowane różnicami w odwzorowaniu kolorów przez monitory komputerowe
 3. nieprawidłowości wynikające ze złego montażu produktu

Reklamacja obejmuje :

 1. zły kadr
 2. zły rozmiar
 3. zniszczona paczka
 4. zły materiał
 5. zły wydruk

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przedsiębiorca jest administratorem danych osobowych Użytkowników, których dane przetwarza w związku z Usługą/ Umową. Usługodawcy powierzają ALITO Sp. z o.o. ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1, 91-135 Łódź przetwarzanie danych osobowych wskazanych w zdaniu poprzedzającym, na zasadach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, której treść znajduje się w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

POSTANOWIENIE RÓŻNE

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora na rzecz Użytkowników na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania wobec Użytkowników będących konsumentami (postanowienie niniejsze ma moc obowiązującą na terytorium Unii Europejskiej).

Z zastrzeżeniem ogólności ust. 1 niniejszego artykułu, Użytkownik będący konsumentem chronionym przez prawo Unii Europejskiej może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Użytkownik może złożyć swoją skargę na przykład za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/ Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub bezskuteczne na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia pozostają ważne i wymagalne.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i uruchomienia nowej wersji Serwisu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Administrator niezwłocznie powiadomi o zmianie Regulaminu lub wersji Serwisu. Użytkownik ma prawo rezygnacji z korzystania z Serwisu w jego nowej wersji lub pod rządami nowego Regulaminu niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia: kontynuacja korzystania z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na wprowadzone zmiany.

Oświadczenie o rezygnacji z korzystania z Serwisu powinno nastąpić w formie pisemnej na następujący adres Administratora: ALITO Sp. z o.o. ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1, 91-135 Łódź. Skutkiem rezygnacji jest, według uznania Administratora, zablokowanie dostępu do Serwisu albo ograniczenie funkcjonalności, zawieszenie lub usunięcie Konta.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika. Wszelkie prawa wynikające z Regulaminu będą przysługiwały również następcom prawnym Administratora.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 1. ROZLICZANIE NALEŻNOŚCI POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORCĄ A ADMINISTRATOREM.

Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników działających w charakterze Usługobiorcy jest bezpłatne.

Administrator pobiera należne od Usługodawcy wynagrodzenie za świadczone usługi w zakresie Serwisu w formie prowizji z bieżących wpływów za zamówienia składane przez Usługobiorcę. Wysokość prowizji ustalana jest indywidualnie pomiędzy Administratorem a Przedsiębiorcą. Rozliczenie pomiędzy Administratorem a Przedsiębiorcą zlecane jest na wniosek Usługodawcy (jednak nie rzadziej jak jeden raz w miesiącu) na rachunek bankowy Usługodawcy, podany przez Usługodawcę na jego Koncie.

W przypadku braku podania numeru rachunku bankowego przez Usługodawcę w Koncie, Administrator dokona przelewu należności po uzupełnieniu numeru rachunku bankowego przez Usługodawcę i po poinformowaniu Administratora za pośrednictwem wiadomości e-mail. Rozliczeniu podlegają jedynie te Umowy, które w chwili wykonywania przez Administratora rozliczenia zostały poprawnie sfinalizowane.

ZAŁĄCZNIK NR 2. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEDMIOT UMOWY

Strony zawarły umowę na usługi na warunkach określonych w Regulaminie, w związku z wykonywaniem której Przedsiębiorca ( „Administrator”) powierzył ALITO Sp. z o.o. ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1, 91-135 Łódź („Procesor”) przetwarzanie danych osobowych.

Przedsiębiorca w zakresie, w którym korzysta z poniższych funkcjonalności lub usług, jest administratorem danych osobowych: Użytkowników, których dane przetwarza w związku z Usługami/Umową. Na podstawie Umowy powierzenia Administrator powierza Procesorowi do przetwarzania dane takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail („Dane osobowe”).

Procesor przetwarza Dane osobowe w celu świadczenia usług określonych w Regulaminie, a także w zakresie i czasie niezbędnym do realizacji tego celu. Przetwarzanie Danych osobowych podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”). Procesor zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz Umową.

Procesor oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

OBOWIĄZKI STRON

Procesor zobowiązany jest do:

stosowania wszelkich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających Dane osobowe, na zasadach określonych w art. 32 Rozporządzenia; pomagania Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia; przetwarzania Danych osobowych na polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo krajowe lub unijne; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny; pomagania Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale II Rozporządzenia; zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązywały się do zachowania tajemnicy, chyba że będą to osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy na podstawie ustawy; w razie stwierdzenia naruszenia ochrony Danych osobowych, zawiadomienia Administratora o takim naruszeniu niezwłocznie, po zakończeniu Umowy, zależenie od decyzji Administratora, usunięcia lub zwrotu Danych osobowych oraz usunięcia ich wszelkich kopii, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego przewidują inaczej i złożenia względem Administratora oświadczenia, potwierdzającego wykonanie powyższego zobowiązania, na każde wezwanie Administratora.

Procesor jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania Danych osobowych dalszym podmiotom przetwarzającym. Procesor zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia, a także chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Procesor zobowiązany jest zapewnić, by na dalsze podmioty przetwarzające zostały nałożone co najmniej te same obowiązki co nałożone na Procesora w niniejszej Umowie powierzenia.

Procesor udostępnia Administratorowi informacje niezbędne do wykonywania jego obowiązków związanych z powierzeniem przetwarzania Danych osobowych. Procesor umożliwia Administratorowi przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, w zakresie dotyczącym powierzenia przetwarzania Danych osobowych i zapewni współpracę w tym zakresie.

Procesor jest uprawniony do upoważnienia osób działających na jego rzecz, w tym dalszych podmiotów przetwarzających, do przetwarzania Danych osobowych w imieniu Administratora, w tym do wydawania tym podmiotom w imieniu Administratora poleceń dotyczących przetwarzania Danych osobowych.

TRANSFER DANYCH

Procesor nie będzie przekazywał Danych osobowych do państw trzecich (tj. poza terytorium EOG), chyba że uzyska w tym zakresie odrębną uprzednią zgodę Administratora, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowa powierzenia zawarta jest na czas obowiązywania Umowy. Wszelkie spory mające związek z Umową będą rozstrzygane przez Sąd właściwy zgodnie z Umową.